Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

ภาพรวมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนของชาวต่างชาติ มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริษัทนานาประเทศ

ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงที่สุดในภูมิภาคและติดอันดับ 15 ประเทศในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การลงทุนในประเทศนั้นทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก

อย่างไรก็ตาม การจำกัดการเป็นเจ้าของของคนต่างชาติ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ คนเข้าเมืองและข้อบังคับเกี่บวกับแรงงาน การควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย ปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้การลงทุนของประเทศไทยเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับมากมายไม่ว่าจะเกี่ยวกับการอยู่อาศัย การทำงานในประเทศ

คู่มือในการเป็นเจ้าของข้างมากในบริษัท:

1. สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการจะมาจดทะเบียนในประเทศและอยากเป็นเจ้าของบริษัทข้างมากได้ในบริษัทในประเทศไทย จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าธุรกิจนั้นได้รับการอนุญาตหรือไม่ และ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ได้แบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 บัญชีด้วยกัน

 1. ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ
 2. ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

2. ในกรณีที่ธุรกิจนั้นไม่ได้อยู่ในบัญชี1หรือบัญชี 2 นักลงทุนมี 3 ทางเลือกในการขอรับใบอนุญาต

 1. นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่างด้าวโดยตรงด้วยกับทางกระทรวงพาณิชย์ ทางเลือกนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะต้องใช้เวลานานและไม่แน่ว่าจะได้ใบอนุญาต
 2. นักลงทุนที่มีสัญชาติอเมริกาสามารถใช้สิทธิในสนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทย-อเมริกา
 3. นักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอการสนับสนุนจาก BOI และเกือบทุกกรณีถ้าได้ประกาศนียบัตร BOI กระทรวงพาณิชย์จะออกใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวให้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะอนุญาตแค่เฉพาะคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เหนือกว่านั้น BOI อาจจะให้ระยะเวลาที่งดเว้นภาษี 8 ปีรวมถึงยกเว้นภาษีนำเข้าของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

รายละเอียดของทั้ง 3 ทางเลือก …

เอกสารสำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวกับกระทรวงพาณิชย์

การเป็นเจ้าของส่วนมากของผู้มีสัญชาติอเมริกาตามสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทย-อเมริกา

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวผ่านกระทรวงพาณิชย์หรือโดยได้มาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก BOI ก็ยังมีอีก 2 ทางเลือก คือ

 1. โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ของ 2 บริษัท
 2. บริษัทที่เป็นคนของไทยออกหุ้น 2 ประเภท

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ