Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

BOI จะตัดสินโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าอุตสาหกรรมที่มีการเสนอเข้ามานั้นสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนและได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนดังกล่าวหรือไม่

อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ :

  • อุตสาหกรรมที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ,สังคมและความมั่นคงแก่ประเทศไทย
  • อุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้
  • อุตสาหกรรมที่จ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราสูง
  • อุตสากรรมที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

รายการของอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ มีดังนี้

แผนงานใหม่ในการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ของ BOI ว่าควรจะมีการเปลี่ยนจากการสนับสนุนการลงทุนแบบกว้างๆ มาเป็นการสนับสนุนการลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายและมีการจัดลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมที่ควรจะได้รับการสนับสนุนตามแผนงานใหม่ของ BOI (เมษายน พ.ศ. 2556)

ขอบเขต : ปรับปรุงพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

1.โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น เขตอุตสาหกรรม , การผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ,น้ำจากท่อ หรือ แหล่งน้ำสำหรับอุตสาหกรรม , การคมนาคม , พาณิชย์การ และ สำนักงานตรรกวิทยา)

2.อุตสาหกรรมทั่วไป (เช่น เหล็ก, สารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม ,เยื่อกระดาษและกระดาษ และ เครื่องจักร)

3.เครื่องมือการแพทย์และอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (เช่น ยา ,อาหาร,อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์)

4.พลังงานทางเลือกและบริการต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (การผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน , การรีไซเคิล , การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม :ESCO)

5.บริการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,การพัฒนาทรัพยากรเชิงมนุษย์,การออกแบบของวิศวกร,ซอฟท์แวร์,บริการเทียบมาตรฐาน,สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค,สำนักงานสนับสนุนการค้าขายและการลงทุน)

6.การพัฒนาเทคโนโลยี (เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีนาโน,เทคโนโลยีวัสดุ) ขอบเขต : อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่นและเป็นของไทย

7.อุตสากรรมอาหารและเกษตรกรรม (อาหารแปรรูป,วัตถุเจือปนอาหาร,สารสกัดจากสมุนไพร,การขยายพันธุ์และพัฒนาพืช,ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ,เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล,ไบโอดีเซล)

8.การบริการและสุขภาพ (เช่น การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา , การผลิตภาพเคลื่อนไหวและอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง,ศูนย์เพื่อสุขภาพ,บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแล) ขอบเขต:อุตสาหกรรมที่มั่นคงและสามารถผลิตเพื่อตอบสนองทั่วโลก

9.วิศวกรรมยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการคมนาคม (รถยนต์,มอเตอร์ไซด์,รถไฟ,รถไฟฟ้า,เครื่องบิน,อู่ต่อเรือและการบำรุงรักษา)

10. กระแสไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า (การออกแบบที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์,ไฮบริด ฮาร์ดไดร์ฟและโซลิดเซฟไดร์ฟ ,โซล่าเซลล์,ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า)

สำนักงานคณะกรรมการยังต้องตรวจสอบอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าว อย่างไรก็ตามแผนดั้งเดิมนั้นได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของแผนงานการสนับสนุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อาจจะมีขึ้นกลางปีหรือสิ้นปี พ.ศ  2556

contact us

Stein Advisors ©

บล็อก

  • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
    E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
    อ่านต่อ