Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว (FBL) กับกระทรวงพาณิชย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว (FBL) กับกระทรวงพาณิชย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวจะอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า ร้อยละ 49 อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์นั้นจะแยกระหว่างการเป็นเจ้าของและการควบคุม ตัวอย่าง สามารถคนต่างด้าวสามารถมีสิทธิออกเสียงได้มากกว่าร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว FBL

ทางที่ง่ายที่สุดที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวคือการได้มาซึ่งการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตามนี้ ถึงแม้การสนับสนุนจาก BOI จะไม่ใช่นิติบุคคลที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาต ในสมัยก่อนความเป็นไปได้ที่จะได้ใบอนุญาตนั้นเกือบจะทุกคนที่ขอ แต่ในปัจจุบัน ทาง BOI จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและเป็นผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ สำหรับอุตสากรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนั้น คนต่างด้าวอาจจะยื่นขอใบอนุญาตได้จากกระทรวงพาณิชย์

ขั้นตอนแรก ในการจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวคือต้องนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้:

1.  แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
2.  หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
3.  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน ( กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้)
4.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)
5.  สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
6.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
7.  แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
8.  หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่กล่าวมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจจะเรียกเอกสารเพิ่มเติม

 • ประเภทของธุรกิจ รวมถึงการบรรยายผลิตภัณฑ์ , การบรรยายกระบวนการภายในและขั้นตอนการทำงาน
 • แผนงานการจ้างลูกจ้าง รวมถึงตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติและเงินเดือนภายใน 3 ปี
 • แผนการเปลี่ยนเทคโนโลยีและแรงงานต่างด้าวถึงไทย
 • การฝึกอบรมสำหรับลูกจ้างสัญชาติไทย
 • แผนงานธุรกิจสำหรับ 3 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นผู้ประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารเพิ่มเติมนั้น  ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าได้ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่คนใด ซึ่งความละเอียดตรวจดูเอกสารนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล มากไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ใช้เวลาในการตรวจดูเอกสารแตกต่างกัน บางคนอาจใช้เวลา 2-3 เดือน

เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตอบรับคำยื่นขอแล้ว  คณะกรรมการจะดำเนินเรื่องทางกฎหมายภายใน 60 วัน ถ้าคณะกรรมการยอมรับในคำขอนั้น จะมีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวภายใน 15 วันหลังจากการตัดสินจากคณะกรรมการ

เกณฑ์กำหนดที่จะได้รับการอนุญาตออกไปใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 • ประเภทของกิจการนั้นจะต้องไม่ใช่ผู้มีสัญชาติข้างมากเป็นคนดำเนินการ
 • ประเภทของกิจการนั้นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ประเภทของกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงต่อทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกับเกี่ยวกับผู้บริโภค ขนาดของกิจการและการจ้างงาน
 • กิจการนั้นเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี การค้นคว้าและการพัฒนา

โดยสรุป การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวนั้น อาจมีขั้นตอนที่ใช้เวลานานขึ้นอยู่กับความละเอียดในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่รายบุคคล

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ