Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว

ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ต้องการยืดเวลาที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจต้องยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวนั้นเป็นวีซ่าที่นิยมขอ การจะขอวีซ่าประเภทไหนนั้นต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเพื่อจะได้ขอได้อย่างถูกประเภทและต้องตามความประสงค์ของผู้ยื่นขอ

 • B วีซ่าธุรกิจ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะทำธุรกิจหรือจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในราชอาณาจักรไทย
 • B-A วีซ่าธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน: สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติและต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจกับบริษัทในราชอาณาจักรไทย
 • D วีซ่านักการทูต : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและเป็นลูกจ้างของสถานทูตในราชอาณาจักรอื่น
 • ED วีซ่าการศึกษา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและต้องการจะเรียนหรือสอนในราชอาณาจักรไทย
 • EX วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะใช้ทักษะในการประกอบการหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในระยะสั้น
 • F วีซ่าประเภทราชการ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการไทย
 • IB วีซ่านักลงทุน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุน
 • IM วีซ่านักลงทุน : สำหรับคนไทยที่ต้องการจะจัดตั้งบริษัทภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการลงทุน
 • M วีซ่าสื่อมวลชน : สำหรับคนไทยที่เป็นตัวแทนของสื่อต่างๆ
 • O วีซ่าติดตาม : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในฐานะผู้ติดตามของสามีหรือภรรยา
 • O-A วีซ่าผู้สูงอายุและเกษียณ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะปลดเกษียณในไทย
 • R วีซ่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
 • RS วีซ่าวิทยาศาสตร์ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
 • S วีซ่ากีฬา : สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา

เนื่องจากชาวต่างชาติจะยื่นขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภท B หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวประเภท O-A วีซ่าเกษียณ ซึ่งเราจะกล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับเอกสารต่างๆสำหรับวีซ่าประเภทดังกล่าว

การได้มาซึ่งวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภทB วีซ่าธุรกิจ

 1. คุณสมบัติ
  • ผู้ยื่นขอต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจหรือหางาน
 2. เอกสารที่จำเป็น
  • หนังสือเดินทาง มีอายุการใข้งานมากกว่า 6 เดือน
  • แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)
  •  รูปถ่ายขนาด 4×6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
  • การทำงาน
   • หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ที่ขอได้  (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวต้องไปยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานหรือ แบบ ตท.3  ณ กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 หรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งหากอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวมาทำงานได้ตามที่ขอ กระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาต  ให้นายจ้างส่งหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าวให้คนต่างด้าวใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)
   • หนังสือจากบริษัทในประเทศไทยที่จะจ้างงานบุคคลต่างด้าวดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ
   • หมายเหตุ
    • เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้
    • ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส  B-A  ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป)
  • การติดต่อธุรกิจ
   • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ –  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
   • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
   • หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ  (โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)
   • กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย
   • หมายเหตุ
    • สำเนาเอกสารของบริษัทฯ จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการลงนามและประทับตรารับรอง โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามด้วย
    • กรณีหนังสือของบริษัท ควรได้รับการรับรองจากสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี เนื่องจากบริษัทหลายแห่งมิได้ดำเนินธุรกรรมใดๆ ในปัจจุบัน แต่นำเอกสารบริษัทเดิมไปใช้ในการรับรอง
 3. ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B  วีซ่าธุรกิจ คือ 2,000 บาท สำหรับการเข้า 1 ครั้ง และ 5,000 สำหรับการเข้าหลายครั้ง (ราคาเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 4. อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา
  • วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภท B วีซ่าธุรกิจ ผู้ที่มีวีซ่านี้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน
  • วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายเวลาการอยู่ได้1ปี การขยายเวลานี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 5. บันทึก
  • ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวชนิด B ธุรกิจ จะต้องทำงานในประเทศ และเมื่อได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องใช้ใบอนุญาตนี้ควบคุมไปเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

การได้มาซึ่งวีซ่าประเภท O-A วีซ่าผู้สูงอายุ-เกษียณ

 1. คุณสมบัติ
  • ผู้ขอยื่นต้องมีอายุมากกว่า 50ปีและต้องการที่จะอยู่เมืองไทยชั่วคราวถึงหนึ่งปี โดยไม่ต้องการทำงานในราชอาณาจักร
  • ผู้ขอยื่นต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ในราชอาณาจักรไทยหรือในราชอาณาจักรที่ถือสัญชาติอยู่หรือในราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่
  • ผู้ขอยื่นต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ห้ามเข้าในราชอาณาจักรไทย (เช่น โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง, โรควันโรค, โรคซิฟิลิส, ติดยา หรืออื่นๆ)
 2. เอกสารที่จำเป็น
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
  • แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 3 ชุด (ขอรับแบบฟอร์มได้จากสถานทูตสถานกงสุล)
  • หลักฐานด้านการเงิน
   • สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)   จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า  65,000 บาท หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12)  รวมกันไม่น้อยกว่า  800,000 บาท  (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝาก ให้แสดงหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)
  • หมายเหตุ
   • ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่มีถิ่นพำนักก็ได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย
 3. ค่าธรรมเนียม
  • Non-Immigrant Visa  รหัส “O-A” (Long Stay) ค่าธรรมเดียวสำหรับเที่ยวเดียวคือ 2,000บาท  ชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
 4. อายุการใช้งาน,ช่วงเวลาที่จะอยู่,การยืดเวลา
  • วีซ่าอยู่ชั่วคราว ประเภทO-A สำหรับผู้สูงอายุ-เกษียณ ระยะเวลาสูงสุดในการอยู่คือ 1 ปี
  • วีซ่าประเภทนี้สามารถยืดเวลาการอยู่ได้๑ปี การจะยืดเวลาได้นั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้ยื่นขอต้องพิสูจน์ให้ได้ตามคุณสมบัติตามที่กำหนด
 5. บันทึก
  • แม้ว่าวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวประเภท O-A ผู้สูงอายุ-เกษียณจะสามารถใช้ได้สูงสุด 1 ปี ผู้ถือวีซ่านั้นต้องรายงานทุกๆ90วันให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ