Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บล็อก

  • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
    E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
    อ่านต่อ