Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

บริษัทมหาชนจำกัด

ข้อความเบื้องต้น

บริษัทมหาชนจำกัดจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัทเอกชนจำกัด ความแตกต่างที่สำคัญคือ บริษัทมหาชนจำกัด จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปมากกว่าบริษัทเอกชนจำกัด อีกทั้งยังต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มากกว่าและอยู่ภายใต้กฎหมายที่ต่างกัน คือ บริษัทมหาชนจำกัดจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นหรือใบหุ้นต่อประชาชนได้โดยตรง การโอนขายหุ้นนั้นไม่ถูกจำกัด เว้นแต่เพื่อตอบสนองมติของการจัดตั้งบริษัทหรือภายใต้นโยบายการเป็นเจ้าของบริษัทของคนต่างด้าว หากบริษัทมหาชนจำกัดต้องการที่จะเสนอขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินอย่างอื่นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเสนอขายนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ถ้าหากบริษัทมหาชนจำกัดต้องการที่จะเสนอขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยเอกสารตามที่กำหนด หลังจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์จะทำการอนุมัติรายชื่อของบริษัทมหาชนจำกัด ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอนุญาตให้มีหุ้นได้หลายประเภท และแต่ละหุ้นนั้นต้องมีสิทธิในการออกเสียง มูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นนั้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดการและดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะถูกเลือกโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ คณะกรรมการนั้นต้องมีจำนวนอย่างน้อย๕คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทยและร้อยละ๕๐จะต้องอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร หากเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนจำกัดแล้ว ความรับผิดของกรรมการจะมีมากกว่าบริษัทเอกชนจำกัด การประชุมสามัญจะต้องมีขึ้นอย่างน้อย๑ครั้งในทุกๆ๓เดือน และกรรมการไม่สามารถใช้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้

ในบริษัทมหาชนจำกัดนั้น การแยกระหว่างความเป็นเจ้าของบริษัท (ผู้ถือหุ้น) และ การบริหาร (กรรมการ) จะชัดเจนมาก กฎหมายได้กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามที่เป็นคณะกรรมการอิสระ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปกติแล้ว กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบธุรกิจใดๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เช่น การถือหุ้น, สัญญาทางการเงิน, ความสัมพันธ์ในครอบครัว) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับนิติบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตน)

การก่อตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดนั้นมีความคล้ายคลึงกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัด แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญได้แก่ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีผู้ก่อการอย่างน้อย 15 คนด้วยกัน และ ผู้ก่อการนั้นต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากที่มีการจัดตั้งบริษัทแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะคิดในอัตราส่วน 2,000 บาท ต่อ 1,000,000 บาทในการจดทะเบียน

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

  • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
    E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
    อ่านต่อ