Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

การจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

การจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจัดตั้งโดยรัฐบาลไทยเพื่อการมาเปิดสาขาต่างประเทศในประเทศไทย การจัดตั้งสำนักงานลักษณะนี้เป็นนิติบุคคลละมีการจัดตั้งตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาการจัดการ , เทคนิคหรือสิ่งสนับสนุนต่างๆให้แก่บริษัทร่วมและสาขา บริษัทร่วมที่ว่านั้นหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (เช่น การมีส่วนร่วมในหุ้นในบริษัทร่วมหรือสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) หรือพื้นฐานการควบคุมจัดการ (เช่น อำนาจในการควบคุม ให้คำปรึกษาการดำเนินการหรือการจัดการ)

ขอบเขตของการบริการ

ขอบเขตของการบริการ ได้แก่ :

1.การบริหารงานทั่วไป , การวางแผนธุรกิจ และ การประสานงาน

2. แหล่งวัตถุดิบและส่วนประกอบ

3.การวิจัยและพัฒนา

4.การสนับสนุนทางเทคนิค

5.การตลาดและการวางแผนการส่งเสริมการขาย

6.การฝึกอบรมและการจัดการบุคลากร

7.การให้คำปรึกษาด้านการเงิน

8.การวิจัยการตลาดและการลงทุน

9.การควบคุมสินเชื่อและการจัดการ

10.บริการอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

แบบแผนการจูงใจ

ในการที่จะดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาจัดก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศ รัฐบาลไทยต้องจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อมาจูงใจคนต่างชาติในการลงทุน นอกจากนั้นแผนการแบบเก่าที่มีการประกาศในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีการประกาศใช้แผนการแบบใหม่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตามแผนการเก่านั้นยังใช้บังคับได้ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 บริษัทจึงสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 แผน :

Regional Operation Headquarters

 

รายการ

เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากภาษีมากที่สุด สำนักงานใหญ่สาขาภูมิภาคจะต้องประกอบไปด้วยรายการ ดังกล่าว :

 • สำนักงานใหญ่ภูมิภาคจะต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย
 • ต้องมีวงเงินมูลค่าขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับทุนที่ออกชำระแล้วในวันปิดบัญชี
 • สำนักงานสาขาใหญ่ภูมิภาคจะต้องจัดหาบริการสำหรับบริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาที่อยู่ต่างประเทศอย่างน้อย๓ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย (สำหรับการผ่อนปรน ให้ยื่นภายใน๓ปีนับแต่มีการเปิดกิจการ)
 • รายได้ทั้งหมดที่มาจากสำนักงานใหญ่ภูมิภาค อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะต้องมาจากการบริการสำหรับบริษัทในเครือและสำนักงานสาขา (สำหรับการผ่อนปรน ให้ยื่นภายใน๓ปีนับแต่มีการเปิดกิจการ)
 • สำนักงานใหญ่ภูมิภาคจะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ทำแก่กรมสรรพากร
 • รายการอย่างอื่นจะกำหนดเพิ่มเติมโดยอธิบดีกรรมสรรพากร

 contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ