Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

สำนักงานตัวแทน

ข้อความเบื้องต้น 

สำนักงานสาขาเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ให้บริการแบบเดียวกับสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือและกลุ่มบริษัท รายได้จากสำนักงานสาขานั้นจะนำไปสมทบกับสำนักงานใหญ่ ซึ่งสำนักงานใหญ่จะส่งเงินทุนไปให้สำนักงานสาขาสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

ลักษณะของสำนักงานสาขา

เมื่อคนต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัท ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำนักงานสาขาจะอยู่ใน หัวข้อ “การประกอบธุรกิจบริการอื่น” ซึ่งอยู่ในรายการ 3 (21) ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การจะเปิดสำนักงานสาขาได้นั้นจึงต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์และการยืนยันจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการจะได้มาซึ่งใบอนุญาตนั้น สำนักงานสาขาจะต้องมีลักษณะดัง ๓ประการคือ

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างด้าว และเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบเดียวกับสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือและกลุ่มบริษัท
 2. สำนักงานสาขาจะให้บริการแบบเดียวกับสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือและกลุ่มบริษัท แต่ให้บริการกับลูกค้าในประเทศที่บริษัทเครือนั้นตั้งอยู่ โดยรายได้จะไม่ได้เข้ามาที่สำนักงานสาขา แต่สำนักงานสาขาจะได้เงินทุนในการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่
 3. สำนักงานสาขาไม่มีอำนาจที่จะรับหรือออกใบสั่งซื้อหรือกระทำกิจการกับฝ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

กฎหมายกำหนดว่าการให้บริการโดยสำนักงานสาขาดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้สำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว :

 • การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • การกระจายคำแนะนำ
 • แหล่งบริการภายในประเทศ
 • การควบคุณคุณภาพของแหล่งผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 • การสำรวจการตลาด

ภาษี

เนื่องจากสำนักงานสาขาไม่สามารถที่จะซื้อ,ขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้อื่นได้นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือและกลุ่มบริษัท สำนักงานสาขาจึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมี หมายเลขผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และต้องยื่นขอคืนภาษีเงินได้รวมถึงงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแก่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตามสำนักงานสาขาไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายได้ เพราะจะถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขและต้องเสียภาษีในประเทศไทย

คุณสมบัติและคุณลักษณะ

สำนักงานสาขาต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมกับการอนุมัติของคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตนั้น จะต้องมีเงื่อนไขตามนี้ :

 • ต้องมีการส่งเงินทุนขั้นต่ำหนึ่งล้านบาทมาที่ประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ
 • หากมีการกู้เงินเพิ่มเติมจะนำเงินไปใช้สำนักงานสาขา จำนวนเงินรวมของเหล่านี้จะต้องไม่เกินกว่าเจ็ดครั้งของทุนที่มีการส่งเข้ามา
 • ผู้บริหารสำนักงานสาขาต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • จะต้องส่งหลักฐานทางการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี
 • ทางราชการสามารถเรียกเอกสารหรือใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจได้ตลอดเวลา

สำหรับการจัดตั้งสำนักงานสาขา ค่าธรรมเนียมเอกสาร 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนคืออัตรา 5 บาทต่อทุกๆ 1,000 บาทของทุนจดทะเบียน โดยมีอัตราขั้นต่ำ 20,000 บาทและขั้นสูงสุด 250,000 บาท

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ