Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

สำนักงานสาขา

บริษัทต่างชาตินั้นสามารถที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านทางสำนักงานสาขาได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดบริษัทท้องถิ่นในประเทศไทย สำนักงานสาขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่ ดังนั้นบริษัทแม่ยังมีความรับผิดต่อการกระทำของบริษัทสาขาอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งสำนักงานสาขา ถ้าได้มีการจัดตั้งในประเทศไทยก็ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศต้องแต่งตั้งผู้จัดการสาขาอย่างน้อย๑คนสำหรับการดำเนินกิจการในประเทศไทย การจดทะเบียนใช้วิธีการจดปกติเว้นแต่สำนักงานสาขาจะมีการจัดตั้งแบบอื่นที่แตกต่างไป หากเป็นเช่นนั้นจะต้องมีการรวบรวมรายการการจดทะเบียนให้ครบก่อนการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับภาษีนั้น สำนักงานสาขาจะต้องเสียภาษีเหมือนกับนิติบุคคล คือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ซึ่งได้มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และที่สำคัญต้องมีการแจกแจงล่วงหน้าว่ารายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีไทย สำนักงานสาขาต้องยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลและใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการยื่นขอดำเนินกิจการนั้นได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งสำนักงานสาขาจะต้องได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว สำนักงานสาขาจะต้องกรอกรายการและเอกสารให้สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้กำหนดไว้ ( เช่น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ และอื่นๆ)

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

  • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
    E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
    อ่านต่อ