Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน, ค่าธรรมเนียม และเอกสาร

ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการจะขอรับใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะเริ่มงาน การออกใบอนุญาตนั้นจะออกได้เมื่อคนต่างด้าวนั้นอยู่ที่ประเทศไทย การเดินเช้ามาในประเทศนั้นต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นใบอนุญาตทำงานจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ

Work Permit Application

1. การได้มาซึ่งวีซ่า

ก่อนที่จะชาวต่างชาติจะสามารถทำงานในประเทศไทย จะต้องมีการเดินทางเข้าประเทศก่อน ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและต้องการที่จะยืดเวลาในการอยู่ในประเทศไทยและต้องการกลับมาในประเทศไทยเพื่อทำงานจะต้องขอวีซ่าอยู่อาศัยเพียงชั่วคราวประเภท B ธุรกิจ วีซ่าประเภทที่ต้องกล่าวถึงนั้นจะต้องขอจากกรมการกงสุลของประเทศไทยหรือสถานทูต ผู้ว่าจ้างจะต้องทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างก่อน วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว ประเภทB ธุรกิจนั้น ผู้ถือสามารถอยู่ในประเทศสูงสุด90วัน และสามารถยืดเวลาได้1ครั้ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว ประเภท B ธุรกิจ สามารถอ่านได้ที่ หมวดคนเข้าเมือง

2. การได้มาซึ่งใบอนุญาตทำงาน

เมื่อได้มีการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแล้ว เอกสาร ที่จะต้องใช้ในการขอนั้นสามารถยื่นได้ต่อกระทรวงแรงงาน เอกสารนั้นจะต้องจัดทำโดยผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างในนามของผู้รับจ้าง การมารับใบอนุญาตทำงาน ลูกจ้างต้องเป็นผู้มารับด้วยตนเอง

 • เอกสารนั้นต้องส่งไปให้แผนกแรงงานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นตั้งอยู่ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่
  • เอกสารของผู้รับจ้าง (ลูกจ้าง)
   • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีลายมือชื่อรับรองแล้ว
   • หน้าข้อมูลส่วนตัว
   • บัตรขาออกและขาเข้า
   • วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ธุรกิจ (สำหรับผู้อยู่อาศัยชั่วคราว)
   • ใบอนุญาตอยู่อาศัยและหนังสือรับรองคนต่างด้าว (สำหรับผู้อยู่อาศัยถาวร)
  • รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตรของผู้ยื่นขอ แบบเป็นทางการและถ่ายไม่เกิน6เดือน
  • ประวัติส่วนตัว
   • ประวัติส่วนตัวที่แสดงให้เห็นผู้ว่าจ้างเก่า สถานที่ทำงานและระยะเวลาในการทำ
   • จดหมายแนะนำจากเจ้านายเก่า
   • ใบประกาศนียบัตรต่างๆและใบอนุญาตต่างๆ (เช่น ใบอนุญาตทางการแพทย์เป็นต้น)
  • ใบแจ้งกรุ๊ปเลือดและใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าสุขภาพและสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ
  • หากผู้ยื่นขอแต่งงานกับคนไทย จะต้องมีสำเนาของทะเบียนสมรส ,สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารที่ผู้ว่าจ้าง(นายจ้าง)ต้องจัดเตรียม
  • ใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
  • วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
  • ทุนจดทะเบียน
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • บัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
  • เอกสารการขอใบอนุญาต
   • แบบการกรอกที่ได้รับการกรอกแล้ว
   • การบรรยายเกี่ยวหน้าที่การงาน ชี้ให้เห็นทักษะที่คนไทยไม่สามารถทำได้
   • แผนที่สำนักงาน
   • คำอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่จ้างคนไทย
  • ใบอนุญาตโรงงาน (ถ้ามี)
  • สำหรับการฟื้นฟู : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด 1)

ผู้ว่าจ้างทุกคนที่จัดเตรียมเอกสารจะต้องมีตราประทับของบริษัทในเอกสารทุกฉบับและกรรมการจะต้องลงนามรับรองในสำเนาทุกฉบับ เอกสารที่เป็นทางการต้องไม่เก่ากว่า 3 เดือน ใบอนุญาตทำงานธรรมดาจะมีอายุการใช้งาน 1ปีและสำหรับอาชีพพิเศษหรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะพิเศษจะมีอายุการใช้งาน2ปีขึ้นไป และโดยปกติแล้ววีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ธุรกิจนั้นจะมีอายุการใช้งาน 90 วัน ดังนั้นผู้ถือจะต้องขอยืดเวลาก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ

รายการต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงค่าธรรมเนียมแบบคร่าวๆ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว :

ค่ายื่นเอกสาร : 100 บาท

 • การออกค่าทดแทนค่าธรรมเนียม : 750 บาท
  • อายุการใช้งาน 3 เดือน : 750 บาท
  • อายุการใข้งานมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน : 1,500 บาท
  • อายุการใข้งานมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน : 3,000 บาท
  • อายการใช้งานมากกว่า 12 เดือน : 3,000 บาทและส่วนเกินภายใน 1 ปี
 • เปลี่ยนหรือเพิ่มงาน : 1,000 บาท
 • เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง : 3,000 บาท
 • เปลี่ยนหรือเพิ่มที่ทำงาน : 1,000 บาท
 • เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข : 150 บาท

ข้อบังคับพิเศษสำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทนั้นจะได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและอัตราส่วนของลูกจ้างำทยและต่างด้าว ขั้นตอนในการได้มาซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจึงแตกต่างจากขั้นตอนปกติ ใน 2 ลักษณะคือ ลูกจ้างจะต้องเข้ามาในประเทศโดยใช้วีซ่าอาศัยชั่วคราวประเภท B ธุรกิจ และการออกใบอนุญาตทำงานนั้นจะออกภายใต้อำนาจของ BOI

Work Permit Application

1. การอนุมัติตำแหน่ง

บริษัทไทยต้องยื่นใบคำขอสำหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและช่างเทคนิคไปต่างประเทศและหน่วยบริการผู้เชี่ยวชาญ และจำเป็นที่บริษัทของนายจ้างต้องได้รับการส่งเสริมจากภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (เช่น บริษัท ส่งเสริม BOI) ใบสมัครจะต้องมีคำอธิบายของวัตถุประสงค์ของบริษัทและคำอธิบายว่าทำไมต้องจ้างลูกจ้างต่างชาติ รวมทั้งจำนวนโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและช่างเทคนิคที่ต้องการเช่นเดียวกับที่ระยะเวลาตามแผนของการจ้างงาน เอกสารต่อไปนี้จะต้องมีการส่งไปยังต่างประเทศและหน่วยบริการผู้เชี่ยวชาญบริษัทในประเทศไทยต้องส่งคำขอให้ :

 • ใบคำขอเพื่อว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคต่างประเทศ (FFRNI 01)
 • แผนผังการบริหารของบริษัท : แสดงให้เห็นถึงภาพรวม ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องให้ได้รับการอนุมัติ (หรือได้รับการอนุมัติแล้ว)
 • ข้อมูลการว่าจ้าง จากประกาศนียบัตรส่งเสริมการลงทุน (FFRNI 02)
  • ตำแหน่งงานเป็นภาษาอังกฤษ
  • รายละเอียดของงาน
  • ความต้องการงาน
  • ระยะเวลาและแผนการจ้างงาน
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้าจำเป็น)
 • เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • งบดุลและงบกำไรขาดทุน (ถ้าไม่มีจดหมายชี้แจงเป็นสิ่งจำเป็น)

เอกสารทั้งหมดต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัทที่ติดอยู่ เมื่อใบได้ยื่นใบคำขอเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับก็ได้ อย่างไรก็ตามจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับบริษัท และถ้าตำแหน่งได้รับการอนุมัติบริษัท อาจดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงาน

2. การนัดเจอกับลูกจ้าง

ขั้นตอนที่สอง บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ต้องยื่นคำขอที่ต้องการต่อหน่วยบริการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในการนำผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหรือช่างเทคนิคเข้ามาทำงานสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหรือช่างเทคนิคต้องตอบรับกับตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติด้วย สำหรับการแต่งตั้งพนักงานเอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้:

 • จดหมายของบริษัท ประกอบไปด้วย
  • การระบุตำแหน่งที่ต้องการ (การอ้างอิงต้องมาจากตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
  • ประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาทำงานในตำแหน่งนั้น
 • ข้อมูลส่วนตัว (FFTNI03) ประกอบด้วยประกาศนียบัตรด้านการศึกษา
  • ประวัติการศึกษา
  • สาขาในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะทำ
  • ประวัติการทำงาน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย (3×4 เซนติเมตร) สำหรับผู้ยื่นขอ
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • บัตรขาเข้า-ขาออกประเทศ
  • วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท B ธุรกิจ (สำหรับผู้อยู่อาศัยชั่วคราว)
  • ใบอนุญาตอยู่อาศัยและหนังสือรับรองคนต่างด้าว (สำหรับผู้อยู่อาศัยถาวร)
 • หนังสืออนุมัติตำแหน่งที่ได้รับตามขั้นตอนที่ 1

เอกสารทั้งหมดต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของ บริษัทที่ติดอยู่ จดหมายจะได้รับการพิจารณาโดยหน่วยบริการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งอาจจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามจะมีจดหมายแจ้งไปยังบริษัท หากเอกสารได้รับการอนุมัติ จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สำนักตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน บริษัทจะติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานภายใน 30 วันสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและการขยายวีซ่าสำหรับพนักงาน

contact us

 

Stein Advisors ©

 

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ